[Hướng dẫn] Cách tạo hợp đồng đặt cọc thuê nhà mới nhất 2022

Hoạt động kinh doanh bằng cách cho thuê nhà càng trở nên phổ biến, vì thế mà nhu cầu tìm hiểu về những mẫu hợp đồng đặt cọc thuê nhà cũng ngày càng cần thiết. Tuy nhiên, việc lập được bản hợp đồng đặt cọc cho thuê nhà ngắn gọn và đảm bảo tính pháp lý theo quy định của nhà nước không phải ai cũng làm được. Do đó, hãy tham khảo các mẫu hợp đồng được Vinaland tổng hợp dưới đây!

I. Các mẫu hợp đồng đặt cọc thuê trọ/nhà

1. Mẫu hợp đồng đặt cọc thuê trọ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—***—

HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC TIỀN THUÊ PHÒNG TRỌ

– Căn cứ theo Bộ luật Dân sự và luật Hình sự Việt Nam năm 2005.

– Căn cứ theo luật Thương mại 2005 có hiệu lực ngày 1/1/2006.

– Căn cứ theo luật Kinh doanh bất động sản của Việt Nam hiện hành.

– Nhu cầu và khả năng hai bên.

Hôm nay, ngày __/__/20__ tại địa chỉ:________

Chúng tôi, những người ký tên gồm:

 1. BÊN NHẬN TIỀN CỌC (BÊN A)

Ông (Bà):________________________________Ngày sinh:_________________

CMND/CCCD số:________________Cấp ngày:__________Nơi cấp:___________

Điện thoại:_________________

Địa chỉ thường trú:________________________________________

Là chủ sở hữu sử dụng hợp pháp của căn nhà nêu tại Điều 1 dưới đây.

 1. BÊN GIAO TIỀN CỌC (BÊN B)

Ông (Bà):________________________________Ngày sinh:_________________

CMND/CCCD số:________________Cấp ngày:__________Nơi cấp:___________

Điện thoại:_________________

Địa chỉ thường trú:________________________________________

Sau khi bàn bạc, cả hai bên đã thống nhất một số điều khoản sau:

ĐIỀU 1: TIỀN CỌC, MỤC ĐÍCH ĐẶT CỌC

1.1. Bên B đồng ý thuê bên A phòng số______tòa nhà với địa chỉ:____________________________________do bên A đại diện là ban quản lý tòa nhà với thỏa thuận trong hợp đồng sau:

 • Mục đích thuê: Ở và sinh hoạt với số lượng người đăng ký ở:______
 • Hợp đồng có thời hạn:________ngày, bắt đầu tính tiền từ ngày____________
 • Giá thuê:_________________
 • Phương thức thanh toán: Cọc 1 tháng, thanh toán 1 tháng tiền nhà.

1.2. Để đảm bảo rằng việc ký hợp đồng thuê phòng và trả tiền thuê muộn nhất vào ngày________________. Nay bên B tự nguyện đóng cho Bên A số tiền là ____________(Bằng chữ:_____________________________________) giụ ka2 tiền đặt cọc.

ĐIỀU 2: THỎA THUẬN VỀ GIẢI QUYẾT TIỀN CỌC

2.1. Kể từ ngày ký hợp đồng này đến ngày______________(là ngày mà bên B phải ký hợp đồng thuê, trả tiền thuê) nếu bên B không liên hệ để ký hợp đồng và trả tiền thuê phòng thì bên B sẽ bị mÔng (Bà):________________________________Năm sinh:_________________

CMND/CCCD số:________________Cấp ngày:__________Nơi cấp:___________

Hộ khẩu:________________________________________________________

Địa chỉ:__________________________________________________________

Điện thoại:_________________

Là chủ sở hữu của nhà ở:_________________________________________

 1. Trường hợp là đồng sở hữu

Ông (Bà):________________________________Năm sinh:_________________

CMND/CCCD số:________________Cấp ngày:__________Nơi cấp:___________

Hộ khẩu:________________________________________________________

Địa chỉ:__________________________________________________________

Điện thoại:_________________

Ông (Bà):________________________________Năm sinh:_________________

CMND/CCCD số:________________Cấp ngày:__________Nơi cấp:___________

Hộ khẩu:________________________________________________________

Địa chỉ:__________________________________________________________

Điện thoại:_________________

Là chủ sở hữu của nhà ở:___________________________________________

BÊN GIAO TIỀN CỌC (BÊN B)

Ông (Bà):________________________________Năm sinh:_________________

CMND/CCCD số:________________Cấp ngày:__________Nơi cấp:___________

Hộ khẩu:________________________________________________________

Địa chỉ:__________________________________________________________

Điện thoại:_________________Fax:_________________________________

Mã số thuế:_______________________ất toàn bộ tiền cọc.

2.2. Nếu đến hết ngày_____________(là ngày mà bên A phải ký hợp đồng với bên B) mà bên A không ký hợp đồng với bên B thì bên A phải trả cho bên B số tiền mà bên B đã cọc cho bên A.

ĐIỀU 3: CAM KẾT HAI BÊN

3.1. Hai bên xác định là hoàn toàn tự nguyện khi ký hợp đồng này và cam kết sẽ cùng thực hiện nghiêm túc các điều khoản trên.

3.2. Hợp đồng sẽ có hiệu lực từ ngày ký, được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản với giá trị pháp lý như nhau. Sau khi đọc hợp đồng, hai bên đã hiểu rõ về quyền lợi, nghĩa vụ của mình và ký tên dưới đây.

Địa điểm, ngày____tháng____năm_____

BÊN NHẬN TIỀN CỌC (BÊN A) BÊN GIAO TIỀN CỌC (BÊN B)

2. Mẫu hợp đồng đặt cọc thuê nhà

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—***—

HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC TIỀN THUÊ PHÒNG TRỌ

– Căn cứ theo Bộ luật dân sự, luật nhà ở.

– Thỏa thuận hai bên.

Hôm nay, ngày __/__/20__ tại địa chỉ:________ Chúng tôi gồm có:

BÊN NHẬN TIỀN CỌC (BÊN A):

 1. Trường hợp là cá nhân

___

Tài khoản số:_________________________Mở tại ngân hàng:_______________

ĐIỀU 1: TIỀN CỌC, MỤC ĐÍCH, THANH TOÁN

1.1. Bên A đồng ý cho bên B thuê nhà, đất tại địa chỉ:________________________

 1. Tổng diện tích sử dụng:___________________m2.
 2. Diện tích xây dựng:_________________m2.
 3. Số phòng sử dụng:_______________phòng.

Một số thỏa thuận sẽ được ký kết trong hợp đồng thuê nhà như sau:

 • Mục đích thuê:______________________________________________
 • Thời hạn hợp đồng:________năm (__________tháng) bắt đầu tính từ:___________
 • Giá thuê:_______________(Bằng chữ:___________________________)
 • Giá này sẽ điều chỉnh từ năm thứ ___ với mức không quá ____%
 • Phương thức thanh toán:________________________

1.2. Để đảm bảo ký kết hợp đồng thuê nhà muộn nhất vào ngày________________

Nay bên B tự nguyện đóng cho bên A số tiền là:__________________(Bằng chữ:_____________________________________) gọi là tiền cọc.

1.3. Mục đích cọc: Để đảm bảo thực hiện ký kết hợp đồng thuê nhà.

1.4. Thời gian cọc: Ngay khi hai bên ký hợp đồng này.

1.5. Hình thức thanh toán:_____________________Sau khi nhận bên A phải ghi rõ là đã nhận tiền vào cuối hợp đồng.

ĐIỀU 2: THỎA THUẬN GIẢI QUYẾT TIỀN CỌC

Bên B phải có trách nhiệm giao tiền cọc cho bên A đúng thỏa thuận.

Nếu trong khoản thời gian từ khi ký hợp đồng đến hết ngày __________________(là ngày ký hợp đồng) tất cả nội dung trong hợp đồng đã được thống nhất mà bên B không liên hệ ký hợp đồng thì bên B phải chịu mất hết số tiền cọc.

Ngược lại, nếu đến hết______________(là ngày ký hợp đồng) tất cả nội dung trong hợp đồng đã được thống nhất mà bên A không liên hệ ký hợp đồng thì bên A phải trả toàn bộ tiền cọc cho bên B và bồi thường cho bên B gấp 3 lần tiền cọc đã nhận từ bên B. (Tính cả tiền cọc phải trả và bồi thường tổng là_______________ Bằng chữ___________________________________________)

Ngoài ra, thỏa thuận được ký kết trong hợp đồng như đã thống nhất tại Điều 1, nếu hai bên không thống nhất những điều khoản phát sinh thì bên A phải trả tiền cọc cho bên B và hai bên nhất trí không yêu cầu về việc bồi thường.

ĐIỀU 3: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

3.1. Hai bên tự nguyện ký hợp đồng, những thông tin này là hoàn toàn đúng sự thật và cam kết thực hiện nghiêm túc các thỏa thuận trong hợp đồng.

Bên A cam kết thông tin của nhà đã ghi trong hợp đồng là đúng sự thật, nhà thuộc trường hợp được cho thuê theo pháp luật và tại thời điểm ký hợp đồng này, nhà không tranh chấp hay kê biên để bảo đảm thi hành án.

3.2. Nếu có phát sinh tranh chấp thì hai bên cùng thương lượng giải quyết theo nguyên tắc hòa giải cùng có lợi. Tuy nhiên, nếu không giải quyết được thì một trong hai bên có thể khởi kiện để yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật.

3.3. Hợp đồng này sẽ có hiệu lực từ khi hai bên ký, hợp đồng được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản. Hợp đồng chỉ có giá trị khi có đủ chữ ký (và con dấu nếu có) của cả hai bên. Sau khi đọc hợp đồng, hai bên hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ và cùng ký tên dưới đây.

BÊN NHẬN TIỀN CỌC (BÊN A) BÊN GIAO TIỀN CỌC (BÊN B)

II. Hướng dẫn tạo hợp đồng đặt cọc thuê trọ/nhà chuẩn xác

Mục đích của hợp đồng là xác định quyền và nghĩa vụ của các bên, vì thế mà hợp đồng phải quy định rõ ràng các điều khoản, cách xử lý tài sản cọc khi hai bên vi phạm điều khoản đã được nêu trong hợp đồng.

Đối với trường hợp hợp đồng đặt cọc chỉ nhằm mục đích ký kết hợp đồng thuê, nếu bên cho thuê từ chối việc giao kết hay có hành vi cản trở việc giao kết sẽ phải trả toàn bộ tiền cọc cho bên đặt cọc cũng như bồi thường tiền phạt tương đương với giá trị đặt cọc. Ngược lại nếu bên đặt cọc từ chối việc ký kết hợp đồng thì sẽ bị mất tiền cọc và tài sản cọc sẽ thuộc về chủ nhà.

Khi thực hiện soạn thảo hợp đồng thì cần chú ý những thông tin sau:

 • Thông tin bên cho thuê và bên thuê nhà.
 • Mục đích cọc: Đảm bảo giao kết hợp đồng.
 • Thông tin về nhà cho thuê.
 • Chi tiết giá trị đặt cọc.
 • Phương thức, thời hạn thanh toán tiền cọc.
 • Thỏa thuận đặt cọc: Thời hạn thuê, giá thuê, phương thức và thời hạn thanh toán tiền nhà.
 • Quyền và nghĩa vụ các bên.
 • Cách thức xử lý tài sản cọc.
 • Điều khoản khác dựa trên quy định pháp luật.

Hợp đồng đặt cọc thuê nhà

III. Mẫu biên nhận tiền đặt cọc thuê trọ/nhà

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—***—

GIẤY BIÊN NHẬN TIỀN CỌC

Tên tôi là:_________________________________________

CMND/CCCD:___________________Ngày cấp____________Nơi cấp_________

Địa chỉ:______________________________________________________

Có cho ông bà sau thuê nhà

Ông/Bà:___________________________________

CMND/CCCD:___________________Ngày cấp____________Nơi cấp_________

Địa chỉ:______________________________________________________

Giá thuê:________________(Bằng chữ_________________________________)

Thời hạn thuê:____________________________________

Ông/Bà:____________________________đã đặt cọc____________________(Bằng chữ_________________________________) cho Ông/Bà:____________________________để thuê nhà tại___________________________________________________________

Ông/Bà:____________________________có trách nhiệm hoàn tất thủ tục liên quan việc cho thuê nhà và bàn giao nhà cho Ông/Bà______________________chậm nhất vào ngày___________

Ông/Bà:______________________________có trách nhiệm ký hợp đồng theo thỏa thuận và thực hiện nội dung theo điều khoản trong hợp đồng.

Trong trường hợp Ông/Bà:_____________________________không làm thủ tục cho thuê như thỏa thuận phải hoàn trả tiền cọc và chịu trách nhiệm bồi thường cho Ông/Bà:________________________số tiền tương đương với tiền cọc.

Trong trường hợp Ông/Bà:__________________________không thuê nhà hay phá vỡ hợp đồng trước thời hạn sẽ bị mất tiền cọc.

Bên cho thuê phải đảm bảo nhà thuê là hợp pháp, không tranh chấp, quyền lợi và nghĩa vụ phát sinh từ__________________thuộc về người thuê.

Giấy biên nhận có 02 bản với giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên sẽ giữ 01 bản. Hai bên cam kết thực hiện theo thỏa thuận nêu trên, bên nào vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Địa điểm, ngày____tháng____năm_____

    BÊN MUA     BÊN BÁN

Trên đây là toàn bộ thông tin về hợp đồng đặt cọc thuê nhà được Vinaland tổng hợp, hy vọng rằng qua bài viết bạn sẽ có thêm kiến thức và hiểu thêm về quá trình tạo nên hợp đồng đặt cọc thuê nhà, phòng trọ.