[Tổng hợp] Mẫu phụ lục hợp đồng thuê nhà mới nhất 2023

Mẫu phụ lục của hợp đồng sẽ giúp bạn bổ sung nội dung, các điều khoản một cách chi tiết hơn nhằm giải thích đầy đủ quyền lợi cũng như trách nhiệm giữa các bên liên quan đến hợp đồng thuê nhà. Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp những mẫu phụ lục hợp đồng thuê nhà mới nhất năm 2023.

I. Mẫu phụ lục gia hạn của hợp đồng thuê nhà

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—***—

PHỤ LỤC GIA HẠN CỦA HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

Số:_________

– Căn cứ vào Hợp đồng thuê nhà số:___đã đăng ký ngày___tháng___năm____(Sau đây sẽ gọi là “Hợp đồng”).

– Căn cứ vào thỏa thuận của các bên.

Phụ lục của hợp đồng được lập và ký vào ngày___tháng___năm_____giữa:

Bên cho thuê:

Tên:__________________________

Trụ sở chính:________________________________________

GCNĐKKD số:________________________được cấp bởi:____________________

Điện thoại:_________________________Fax:_______________________

Đại diện bởi:_____________________Chức vụ:__________________________

Sau đây sẽ gọi là “Bên A”.

Bên thuê:

Tên:__________________________

Trụ sở chính:________________________________________

GCNĐKKD số:________________________được cấp bởi:____________________

Điện thoại:_________________________Fax:_______________________

Đại diện bởi:_____________________Chức vụ:__________________________

Sau đây sẽ gọi là “Bên B”.

Bên A, Bên B (sau đây sẽ được gọi riêng là “Bên”, gọi chung là “Các Bên”) đồng ý ký phụ lục gia hạn của hợp đồng thuê nhà (“Phụ lục hợp đồng”) cùng các điều khoản sau:

Điều 1: Nội dung

1.1. Hai bên đã đồng ý gia hạn thuê nhà từ _________________ đến hết________________. Sau thời hạn này, nếu Bên B tiếp tục thuê nhà thì phải thông báo với bên A chậm nhất là 30 ngày trước khi kết thúc thời hạn thuê. Nếu Bên A đồng ý thì hai bên sẽ thỏa thuận tiếp tục gia hạn bằng phụ lục của hợp đồng hoặc ký lại hợp đồng mới với thỏa thuận được các bên thống nhất.

1.2. Giá thuê theo phụ lục của hợp đồng này từ ____________ đến ___________ là _________________đồng/tháng (Bằng chữ_______________________________).

1.3. Tiền thuê đã gồm thuế GTGT và tất cả thuế có liên quan có thể phát sinh từ hợp đồng nhưng không gồm tiền nước, điện, điện thoại, chi phí vệ sinh, internet và chi phí khác do Bên B sử dụng. Những chi phí này Bên B phải thanh toán trực tiếp cho các bên cung cấp theo hóa đơn hàng tháng phát sinh của Bên B.

Điều 2: Điều khoản chung

2.1. Phụ lục của hợp đồng có hiệu lực kết từ ngày ký và là bộ phận không tách rời với hợp đồng.

2.2. Tất cả điều khoản khác của hợp đồng và phụ lục đính kèm không được đề cập  trong phụ lục hợp đồng sẽ vẫn giữ nguyên hiệu lực.

2.3. Phụ lục của hợp đồng được lập thành___bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ___bản để thực hiện.

  ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

II. Mẫu phụ lục bổ sung của hợp đồng thuê nhà

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—***—

_____, ngày ____ tháng ____ năm_____

PHỤ LỤC BỔ SUNG CỦA HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

Số:__________

– Căn cứ vào HĐKT số ___ đã ký ngày ___, tháng ___, năm _______

– Căn cứ vào nhu cầu thực tế giữa các bên _________________ Chúng tôi gồm có:

BÊN CHO THUÊ NHÀ (Bên A):

CÔNG TY________________________________________________

Đại diện:_________________________________

Chức vụ:_______________________

Địa chỉ:___________________________________________________________

Điện thoại:__________________________

Fax:_______________________

Mã số thuế:________________________________

Số tài khoản:_________________________________

BÊN THUÊ NHÀ (Bên B):

CÔNG TY________________________________________________

Đại diện:_________________________________

Chức vụ:_______________________

Địa chỉ:__________________________________________________________

Điện thoại:__________________________

Fax:_______________________

Mã số thuế:________________________________

Số tài khoản:_________________________________

Sau khi đã xem xét, thỏa thuận hai bên đi đến thống nhất ký kết phụ lục của hợp đồng thuê nhà số _____ về ________ đối với hợp đồng đã ký số ______, ngày ___ tháng ___ năm ______ cụ thể như sau:

 1. _________________________________________________________________
 2. _________________________________________________________________
 3. _________________________________________________________________
 4. _________________________________________________________________
 5. Điều khoản chung:

5.1. Quyền, nghĩa vụ giữa các bên được quy định theo hợp đồng số __________

5.2. Phụ lục của hợp đồng được lập thành ___ bản, có nội dung và giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ _____.

5.3. Phụ lục là một phần không thể tách rời của hợp đồng số ___ và có giá trị kể từ ___________________.

  ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

III. Mẫu phụ lục của hợp đồng thuê nhà số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—***—

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG

(Sửa đổi, bổ sung của hợp đồng (1) ___________________ ngày __/__/_____)

Hôm nay, ngày ___ tháng ___ năm ____, tại _____________ Chúng tôi gồm:

BÊN (1): (Sau đây sẽ gọi là “Bên A”)

Ông: ___________________________________ Sinh năm:____________

CMND/CCCD số:________________ do ___________________ cấp ngày_______

Hộ khẩu thường trú:__________________________________________________

Bà: ___________________________________ Sinh năm:____________

CMND/CCCD số:________________ do ___________________ cấp ngày_______

Hộ khẩu thường trú:__________________________________________________

BÊN (2): (Sau đây sẽ gọi là “Bên B”) CÔNG TY ________________________

Giấy chứng nhận đã đăng ký doanh nghiệp số: _________, do Sở Kế hoạch và Đầu tư _________________ cấp, đăng ký lần đầu vào ngày ______________ đăng ký thay đổi lần 01 vào ngày ______________.

Địa chỉ trụ sở chính:___________________________________________________

Đại diện bởi Ông/Bà:_______________________Chức vụ:___________________

CMND/CCCD/Hộ chiếu:______________do______________cấp ngày__________

Hai bên đã cùng thống nhất lập Phụ lục hợp đồng nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều khoản trong hợp đồng ________ ký ngày __/__/_____ (Sau đây sẽ gọi là “Hợp đồng _____”) như sau:

Điều 1: Sửa đổi vào Khoản __ Điều __ của Hợp đồng ______________ như sau:

Từ: “_______________________________________________________________ ___________________________________________________________________”

Thành: “____________________________________________________________ ___________________________________________________________________”

Điều 2: Những nội dung khác của Hợp đồng ___________ ngày __/__/_____ giữ nguyên, không thay đổi như trong Hợp đồng ______________

Điều 3: Phụ lục của hợp đồng có hiệu lực từ ngày các bên ký kết và sẽ là một phần không thể tách rời của Hợp đồng ____________________ mà hai bên ký kết ngày __/__/_____

Hai bên đọc lại Phụ lục của hợp đồng và đều thống nhất ký/đóng dấu vào Phụ lục làm bằng chứng.

Phụ lục được lập thành ____ bản với giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ ___ bản làm bằng chứng.

  ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

IV. Mẫu phụ lục của hợp đồng thuê nhà số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—***—

____________, ngày __ tháng __ năm ____

PHỤ LỤC CỦA HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

Số:________

– Căn cứ vào HĐKT số _______ đã ký ngày ___, tháng ___, năm ______

– Căn cứ vào nhu cầu thực tế giữa các bên _____________ Chúng tôi gồm có:

BÊN THUÊ NHÀ (BÊN A):

CÔNG TY_______________________________________________________

Đại diện:_____________________________________________________

Chức vụ:__________________

Địa chỉ:____________________________________________________________

Điện thoại: __________________ Fax: _____________________________

Mã số thuế: ______________________________

Số tài khoản: _____________________________________

Tại chi nhánh ngân hàng:_______________________________________________

BÊN CHO THUÊ NHÀ (BÊN B):

CÔNG TY_______________________________________________________

Đại diện:_____________________________________________________

Chức vụ:__________________

Địa chỉ:____________________________________________________________

Điện thoại: __________________ Fax: _____________________________

Mã số thuế: ______________________________

Số tài khoản: _____________________________________

Tại chi nhánh ngân hàng:_______________________________________________

Sau khi đã xem xét, thỏa thuận các bên thống nhất ký Phụ lục HĐMB số ____ về __________ đối với Hợp đồng đã ký số _________, ngày ___ tháng ___ năm ______ cụ thể như sau:

 1. ________________________________________________________________
 2. ________________________________________________________________
 3. ________________________________________________________________
 4. ________________________________________________________________
 5. Điều khoản chung:

5.1 Quyền, nghĩa vụ giữa các bên được quy định trong hợp đồng số _________

5.2 Phụ lục Hợp đồng được lập thành ___ bản, có nội dung và giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ ___ bản.

5.3 Phụ lục này là một phần không thể tách rời của HĐKT số ____ và có giá trị kể từ ngày ký ________

  ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

V. Có cần công chứng mẫu phụ lục của hợp đồng thuê nhà không?

Ngày nay, theo quy định của pháp luật thì không bắt buộc phải công chứng phụ lục của hợp đồng thuê nhà. Tuy nhiên, để tránh trường hợp phát sinh những vấn đề rủi ro như tranh chấp những điều khoản trong hợp đồng thuê nhà, vì thế, việc công chứng hay chứng thực hợp đồng thuê nhà được khuyến khích.

Theo Điều 403 của Bộ luật dân sự 2015 quy định về phụ lục của hợp đồng thì:

 • Hợp đồng có thể có thêm phụ lục đính kèm để giải thích chi tiết điều khoản của hợp động. Phụ lục có hiệu lực tương tự như hợp đồng. Nội dung phụ lục không được trái với nội dung trong hợp đồng.

Ngoài ra, tại Khoản 3, Điều 421 của Bộ luật dân sự 2015 quy định như sau:

 • Hợp đồng khi sửa đổi phải tuân thủ theo hình thức của hợp đồng ban đầu.

Tóm lại, hình thức của hợp đồng và phụ lục hợp đồng thuê nhà cần thống nhất với nhau. Bên cạnh đó, trong trường hợp hợp đồng được công chứng, chứng thực thì phụ lục cũng phải được công chứng và ngược lại.

Phụ lục hợp đồng thuê nhà

VI. Thời điểm dùng phụ lục hợp đồng thuê nhà

Thông thường thì hợp đồng thuê nhà sẽ được giao kết khi đã đề cập đầy đủ nội dung được thỏa thuận trước. Thế nhưng, thực tế thì vẫn còn nhiều trường hợp phát sinh những vấn đề liên quan đến điều khoản từ bổ sung thêm đến sửa đổi hay giải thích chi tiết hơn,… Do đó, nếu có tình trạng trên và được các bên đồng ý thì các bên có thể lập phụ lục hợp đồng nhằm ghi nhận những thay đổi đó.

VII. Những lưu ý khi soạn thảo phụ lục của hợp đồng thuê nhà

Để đảm bảo bản phụ lục hợp đồng chuẩn xác thì khi soạn thảo, bạn cần lưu ý một số vấn đề sau:

 • Hình thức: Phụ lục hợp đồng phải có hình thức phù hợp với hình thức của hợp đồng.
 • Nội dung: Phụ lục hợp đồng phải căn cứ theo nội dung và không được làm trái nội dung của hợp đồng ban đầu.
 • Đối tượng của phụ lục: Hàng hóa được pháp luật chấp thuận và không trái với đạo đức của xã hội.
 • Các bên giao dịch phải hoàn toàn tự nguyện ký kết.
 • Người tham gia ký kết phụ lục hợp đồng phải có đủ năng lực hành vi dân sự.
 • Lưu ý đến địa vị pháp lý của người đại diện ủy quyền và phạm vi ủy quyền để hạn chế tình trạng tranh chấp.

Vậy là trên đây Vinaland đã tổng hợp toàn bộ thông tin về phụ lục của hợp đồng thuê nhà mới nhất hiện nay. Hy vọng rằng qua đó bạn sẽ có thêm kiến thức đồng thời biết thêm những lưu ý để có thể cách soạn thảo phụ lục chuẩn nhất.